Smart government

Smart government – czyli inteligentne rządzenie jest jednym z kluczowych obszarów smart city (obok smart economy, smart mobility,  smart environment, smart people oraz smart living). Jest to obszar miasta inteligentnego, na który władze miasta mają największy wpływ a jednocześnie obszar, który w znacznej mierze stanowi fundament dla pozostałych.

Jak można zdefiniować smart government?

Smart government to taki sposób rządzenia miastem, który integruje informacje, komunikacje oraz technologie w celu planowania, zarządzania  i realizacji działań w różnych obszarach funkcjonowania miasta w celu wytwarzania trwałych i zrównoważonych wartości publicznych.

Andrea Di Maio

Gartner (tłumaczenie własne)

Realizując ideę smart government powinno się kłaść nacisk na:

  • Zintegrowane zarządzanie miastem z uwzględnieniem zasad ciągłej poprawy jakości zarządzania (diagnoza i planowanie, wdrażanie, sprawdzanie, poprawianie)
  • Współpracę wewnątrz miasta dla poprawienia jakości świadczonych obywatelom usług – miasta powinny wykorzystywać różne metody dla poprawy współpracy (w celu świadczenia lepszych usług publicznych) uwzględniając oczywiście zastosowanie rozwiązań informatycznych
  • Partycypację społeczną – miasta muszą angażować mieszkańców w procesy podejmowania decyzji
  • Transparentność i otwartość – miasta powinny udostępniać informacje zarówno o podejmowanych działaniach i decyzjach,  e-usługi publiczne jak również udostępniać dane wytwarzane do ponownego wykorzystania

Z powyższego wynika, że idei smart government nie da się zrealizować bez trwałej zmiany myślenia o mieście oraz o świadczonych przez nie usługach publicznych. O tym jak zmienić miasto w miasto inteligentne pisałem tutaj.

Słownik Smart City

Nowy cykl na SmartCity-Expert.eu Słownik Smart City to miejsce, gdzie cyklicznie będą ukazywały się definicje pojęć, którymi posługujemy się w projektach dotyczących Smart City. Definicje nie będą ukazywały się w kolejności alfabetycznej. Ich kolejność będzie ustalana...

Smart City

Smart City – krótko mówiąc miasto inteligentne. Ale właściwie to jakie? Istnieje kilka dobrych definicji, które chciałbym przytoczyć. Na początek taka, która moim zdaniem najpełniej oddaje ideę inteligentnych miast: Zrównoważone miasto inteligentne to innowacyjne...

E-usługi

W ostatnim czasie wyrażeniem odmienianym przez wszystkie przypadki (poza Smart City oczywiście) są e-usługi  publiczne. Dzieję się tak m.in. za sprawą ukierunkowania różnorodnych programów operacyjnych wspierających informatyzację polskiej administracji na e-usługi...

Otwarte dane publiczne

Otwarte dane publiczne –  Dane wytworzone przez urząd administracji publicznej (lub na jego zlecenie), które są dostępne dla każdego zainteresowanego do wykorzystania, przetwarzania i udostępniania do dowolnych celów. http://opendefinition.org/ Otwartość danych...

Droga do inteligentnego miasta (1/3)

Można przyjąć założenie, że niemal każde miasto chce być smart (choć pewnie każde w inny sposób to rozumie). Tylko jak sprawić, żeby miasto było prawdziwie inteligentne? Jak dokonać pełnej, trwałej i kompleksowej transformacji miasta w miasto inteligentne? Zakończone...

Wartości miasta inteligentnego

Zmiana miasta w miasto inteligentnego wymaga współpracy różnych interesariuszy a liderzy budowy Smart City muszą zmierzyć się z wyzwaniami takimi jak: Szeroki zakres Programu Smart City, który w różnym stopniu dotyka wielu sfer funkcjonowania miasta i życia...

Droga do inteligentnego miasta (2/3)

W poprzednim poście opisałem pierwsze 3 elementy procesu transformacji miasta w miasto inteligentne.  Dziś pora na kolejny. 4. Opracowanie i wdrożenie Programu Smart City (Plan działań na rzecz transformacji miasta w miasto inteligentne). Liderzy miasta wspólnie z...

Droga do inteligentnego miasta (3/3)

W dzisiejszym wpisie przedstawię ostatnie dwa przystanki na drodze do inteligentnego miasta. Aktywacja możliwości Aby miasto mogło się rozwijać w szybkim tempie, musi radzić sobie z pilnymi wyzwaniami. Bardzo ważne jest, aby przezwyciężało słabości zidentyfikowane...

Zintegrowane zarządzanie miastem

Zintegrowane zarządzanie miastem to zgodnie, z Kartą Lipską, zarządzanie oparte na koordynacji kluczowych obszarów polityki miejskiej (np. w zakresie planowania przestrzennego, środowiska, transportu, komunikacji publicznej, rozwoju gospodarczego) z punktu widzenia...

Interoperacyjność

Realizacja zadań miast wspierana jest przez wiele systemów dziedzinowych, aplikacji czy baz danych. Cały czas pojawiają na się nowe rozwiązania, które dostarczać będą nowe dane, usługi i funkcjonalności. Pełne wykorzystanie potencjału nowoczesnych technologii...
<a href='http://www.freepik.com/free-photo/man-in-suit-with-a-tablet-and-background-of-a-city-drawn_963070.htm'>Grafika tytułowa - designed by Freepik</a>