ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE MIASTEM

Zintegrowane zarządzanie miastem to zgodnie, z Kartą Lipską, zarządzanie oparte na koordynacji kluczowych obszarów polityki miejskiej (np. w zakresie planowania przestrzennego, środowiska, transportu, komunikacji publicznej, rozwoju gospodarczego) z punktu widzenia przestrzeni, przedmiotu działania i czasu. Zarządzanie zintegrowane (w tym tworzenie strategii i polityk miejskich) musi odbywać się przy aktywnym udziale wszystkich osób i instytucji zaangażowanych w proces rozwoju miejskiego (w tym w szczególności społeczeństwa, uczelni wyższych, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych).

Dodatkowo zintegrowane zarządzanie miastem:

  • Wspiera pełnienie przez miasto wszystkich funkcji (gospodarczej, mieszkaniowej, nauki, pracy, wypoczynku), w sposób jak najmniej konfliktowy i spełniający wymagane prawnie lub pożądane standardy
  • Dąży do najlepszego wykorzystania i ochrony zasobów ludzkich, przyrodniczych, kulturowych, gospodarczych
  • Prowadzi do kształtowania zintegrowanej przestrzeni miasta  i dobrej jakości przestrzeni publicznych
  • Uwzględnia ponadlokalne cele publiczne i funkcje miasta w regionalnych i krajowych strukturach przestrzennych
  • Zmierza do integracji wszystkich użytkowników miasta

Kluczem do zintegrowanego zarządzania miastem jest INFORMACJA. Nie da się świadomie zarządzać miastem bez aktualnych i wiarygodnych danych o mieście i o zjawiskach czy aktywnościach, które zachodzą w jego granicach (i często poza nimi).