Norma ISO37120 „Sustainable development of communities indicators for city services and quality of life” – „Zrównoważony rozwój społeczny – Wskaźniki usług miejskich i jakości życia” definiuje kompleksowy zestaw wskaźników które mogą być wykorzystane przez miasta różnej wielkości do mierzenia i kontrolowania poziomu rozwoju pod kątem społecznym, gospodarczym oraz środowiskowym.

Norma ISO37120 została opracowana i jest rozwijana przez World Council on City Data (WCCD).

Eksperci, skupieni wokół tej organizacji, doszli do wniosku, że inteligentne, zrównoważone, dostatnie i elastyczne miasto przyszłości może zostać zbudowane tylko przez realizację celów oraz przez podejmowanie decyzji oprtych o wiarygodne i zestandaryzowane dane.

Wskaźniki zostały sklasyfikowane w 17 grup tematycznych:

 1. Economy (Gospodarka)
 2. Education (Edukacja)
 3. Energy (Energia)
 4. Environment (Środowisko)
 5. Finance (Finanse)
 6. Fire and emergency response (Zarządzanie kryzysowe)
 7. Governance (Rządzenie)
 8. Health (Zdrowie)
 9. Recreation (Rekreacja)
 10. Safety  (Bezpieczeństwo)
 11. Shelter (Bezdomność)
 12. Solid waste  (Odpady stałe)
 13. Telecommunication and innovation (Telekomunikacja i innowacje)
 14. Transportation (Transport)
 15. Urban planning (Planowanie przestrzenne)
 16. Wastewater (Ścieki)
 17. Water and sanitation (Woda)

Łączna liczba wskaźników

Liczba wskaźników rdzeniowych

Liczba wskaźników wspierających

Liczba grup tematycznych

Poniżej kilka przykładowych wskaźników, które zostały uwzględnione w normie:

GOSPODARKA:

 • Stopa bezrobocia (wskaźnik obligatoryjny)
 • Udział osób zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin (wskaźnik obligatoryjny)
 • Wskaźnik bezrobocia wśród młodych osób (wskaźnik uzupełniający)
 • (…)

ENERGIA:

 • Całkowite zużycie energii w gospodarstwach domowych na mieszańca (wskaźnik obligatoryjny)
 • Udział mieszkańców korzystających z autoryzowanych dostawców energii (wskaźnik obligatoryjny)
 • Roczne zużycie energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej (wskaźnik obligatoryjny)
 • Udział energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych (wskaźnik obligatoryjny)
 • (…)

ŚRODOWISKO:

 • Koncentracja pyłu PM 2,5 (wskaźnik obligatoryjny)
 • Emisja gazów cieplarnianych w tonach na mieszkańca (wskaźnik obligatoryjny)
 • Stężenie NO2 (wskaźnik uzupełniający)
 • Procentowa zmiana liczby gatunków rodzimych (wskaźnik uzupełniający)
 • (…)

W założeniach norma ISO37120 jest narzędziem służącym:

 • ocenie miast i pomiarze postępu, podczas dążenia do osiągnięcia celu jakim jest poprawa jakości życia i zrównoważony rozwój miasta;
 • porównywaniu miast pomiędzy sobą (na poziomie krajowym i międzynarodowym) dzięki dostarczeniu zestandaryzowanego i jednolitego narzędzia;
 • określeniu najlepszych praktyk i wzajemnemu uczeniu się.

Wdrożenie normy ISO 3712:

 • Pozwala na efektywniejsze zarządzanie miastem oraz bardziej efektywne dostarczanie usług miejskich przez wspieranie bardziej świadomego podejmowania decyzji opartego na danych i zweryfikowanych informacjach
 • Zapewnia ramy dla zrównoważonego rozwoju miasta i planowania strategicznego
 • Umożliwia porównanie miasta z innymi na poziomie krajowym i międzynarodowym (benchmarking)
 • Umożliwia uczenie się miast poprzez porównywanie i wymianę najlepszych praktyk i rozwiązań
 • Pomaga we wzmacnianiu wiarygodności miasta w oczach instytucji finansowych oraz inwestorów
 • Wzmacnia markę miasta jako „Smart City” oraz rozpoznawalność na poziomie globalnym oraz krajowych

A jak norma przyjmie się w warunkach polskich? Do tej pory żadne polskie miasto nie uzyskało certyfikacji WCCD, jednak na podstawie analizy normy można stwierdzić, że uzyskanie danych niezbędnych do wyliczenia niektórych wskaźników (w tym przynajmniej kilku rdzeniowych) może być bardzo trudne i będzie wiązało się ze sporym wysiłkiem organizacyjnym. Mimo, że norma przed zatwierdzeniem była konsultowana z kilkunastoma miastami na świecie to jednak można odnieść wrażenie, że metodyka części wskaźników była opracowana z punktu widzenia krajów zachodnich.

W kolejnym wpisie przybliżę proces certyfikacji normy ISO37120.