E-usługa

W ostatnim czasie wyrażeniem odmienianym przez wszystkie przypadki (poza Smart City oczywiście) są e-usługi  publiczne. Dzieję się tak m.in. za sprawą ukierunkowania różnorodnych programów operacyjnych wspierających informatyzację polskiej administracji na e-usługi właśnie. Pojęcie to jest mocno związane z miastem inteligentnym, w którym przecież technologia i digitalizacja odgrywa niebagatelną rolę. Czym więc właściwie są e-usługi publiczne?

Usługa publiczna – usługa świadczona na rzecz podmiotów zewnętrznych (mieszkańcy, przedsiębiorcy) w stosunku do podmiotu świadczącego usługę. Warunki, zakres podmiotowy i przedmiotowy usługi publicznej wynika z aktów prawa powszechnie obowiązującego. Usługi takie świadczone są bezpośrednio przez administrację publiczną lub poprzez finansowanie podmiotów, którym powierzono wykonanie danej usługi. Świadczący usługę publiczną podmiot kieruje się względami interesu publicznego – celem świadczenia usług publicznych nie jest zysk, nie wyklucza to jednak możliwości pobierania opłat od osób/podmiotów uprawnionych (np. opłata za wydanie prawa jazdy, opłata za korzystanie z komunikacji publicznej).

E-usługa publiczna– usługa publiczna świadczona za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, której świadczenie jest zautomatyzowane i która wymaga niewielkiego udziału człowieka, a jej wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe

Klient urzędu, środki komunikacji elektronicznej, wnioski, formularze, wnioski, dane, dokumenty, podmiot realizujący zadania publiczne, realizacja spraw z wykorzystaniem technologii informacyjnych

Rodzaje e-usług

Istnieją różne klasyfikacje e-usług. Przede wszystkim e-usługi publiczne można podzielić ze względu na grupę docelową. Są to:

  • A2A (Administration to Administration) – E-usługa publiczna świadczona na rzecz administracji
  • A2B (Administration to Business) – E-usługa publiczna świadczona na rzecz przedsiębiorstw
  • A2C (Administration to Citizen) – E-usługa publiczna świadczona na rzecz obywateli

Z punktu widzenia przedmiotu e-usługi publiczne (w szczególności A2B oraz A2C) można podzielić na:

  • E-usługi umożliwiające załatwianie spraw urzędowych przez Internet, w tym w zakresie partycypacji społecznej
  • E-usługi umożliwiające dostęp do publicznych danych

Poziomy dojrzałości e-usług

Poziom realizacji e-usług, czyli możliwy zakres załatwienia danej sprawy drogą elektroniczną,  został opisane wg 5-cio stopniowej skali:

  • Usługa on-line o stopniu dojrzałości 1- Informacja: ogólnodostępny serwis informacyjny o usłudze publicznej
  • Usługa on-line o stopniu dojrzałości 2- Interakcja jednokierunkowa: możliwość pobrania formularzy i aplikacji
  • Usługa on-line o stopniu dojrzałości 3–Interakcja dwukierunkowa: przetwarzanie formularzy. Umożliwia transfer danych w dwóch kierunkach: od usługodawcy do klienta oraz od klienta do usługodawcy. Typowym sposobem jej realizacji jest pobranie, wypełnienie i odesłanie formularza drogą elektroniczną.
  • Usługa on-line o stopniu dojrzałości 4–Transakcja: obsługa transakcji, podejmowanie decyzji on-line, dostarczanie usług oraz obsługa płatności. Umożliwia pełne załatwienie danej sprawy drogą elektroniczną, łącznie z ewentualną płatnością.
  • Usługi o stopniu dojrzałości 5 – Personalizacja: organizacja usług wokół potrzeb użytkowników. W ramach poziomu 5 można realizować takie działania, które oprócz możliwości pełnego załatwienia danej sprawy zawierają dodatkowo np. mechanizmy personalizacji, tj. dostosowania sposobu świadczenia do szczególnych uwarunkowań i potrzeb klienta (np. oferowanie częściowo wypełnionych formularzy, poinformowanie klienta sms-em o zbliżającej się potrzebie wykonania danej czynności urzędowej).

Źródło: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020

Źródła wykorzystanych ikon: Flaticon  (Freepik, Vectors MarketRoundiconsProsymbols)

Źródło zdjęcia: Freepik

Hackathon miejski

Miasta w coraz większym stopniu gromadzą różnorodne dane, w których kryje się ogromny potencjał. Coraz częściej dane miejskie są również udostępniane w celu ponownego wykorzystania przez inne podmioty (o idei otwartych danych miejskich pisałem tutaj, a o dobrych...

Interoperacyjność

Realizacja zadań miast wspierana jest przez wiele systemów dziedzinowych, aplikacji czy baz danych. Cały czas pojawiają na się nowe rozwiązania, które dostarczać będą nowe dane, usługi i funkcjonalności. Pełne wykorzystanie potencjału nowoczesnych technologii...

Smart government

Smart government – czyli inteligentne rządzenie jest jednym z kluczowych obszarów smart city (obok smart economy, smart mobility,  smart environment, smart people oraz smart living). Jest to obszar miasta inteligentnego, na który władze miasta mają największy wpływ a...

Zintegrowane zarządzanie miastem

Zintegrowane zarządzanie miastem to zgodnie, z Kartą Lipską, zarządzanie oparte na koordynacji kluczowych obszarów polityki miejskiej (np. w zakresie planowania przestrzennego, środowiska, transportu, komunikacji publicznej, rozwoju gospodarczego) z punktu widzenia...

Otwarte dane publiczne

Otwarte dane publiczne –  Dane wytworzone przez urząd administracji publicznej (lub na jego zlecenie), które są dostępne dla każdego zainteresowanego do wykorzystania, przetwarzania i udostępniania do dowolnych celów. http://opendefinition.org/ Otwartość danych...

Smart City

Smart City – krótko mówiąc miasto inteligentne. Ale właściwie to jakie? Istnieje kilka dobrych definicji, które chciałbym przytoczyć. Na początek taka, która moim zdaniem najpełniej oddaje ideę inteligentnych miast: Zrównoważone miasto inteligentne to innowacyjne...

Słownik Smart City

Nowy cykl na SmartCity-Expert.eu Słownik Smart City to miejsce, gdzie cyklicznie będą ukazywały się definicje pojęć, którymi posługujemy się w projektach dotyczących Smart City. Definicje nie będą ukazywały się w kolejności alfabetycznej. Ich kolejność będzie ustalana...