OTWARTE DANE PUBLICZNE

Otwarte dane publiczne –  Dane wytworzone przez urząd administracji publicznej (lub na jego zlecenie), które są dostępne dla każdego zainteresowanego do wykorzystania, przetwarzania i udostępniania do dowolnych celów.

http://opendefinition.org/

Otwartość danych publicznych jest podstawą dla nowoczesnego zarządzania miastem (i państwem), w tym dla:

 • Zapewnienia przejrzystości rządzenia
 • Partycypacji społecznej
 • Tworzenia nowej wartości i innowacji przez przedsiębiorców i organizacje pozarządowe (w tym nowych usług)

O danych w pełni otwartych możemy mówić, gdy:

 • dostępne w efektywny sposób (np. z wykorzystaniem dedykowanych portalu i usług) i mogą być wykorzystywane w dowolnych celach, w tym do celów gospodarczych
 • Są dostępne w sposób stały i bez zbędnych barier
 • Dostęp do nich nie jest ograniczany ze względu na uprawnienia, uprzywilejowanie konkretnej grupy osób itp.
 • Są udostępniane w postaci możliwie najmniej przetworzonej (nie w formie zagregowanej i zmodyfikowanej)
 • aktualne czyli są udostępniane na tyle szybko aby nie utraciły swojej wartości
 • Są udostępniane w otwartych formatach danych
 • Są udostępniane w takiej formie, aby mogły być odczytywane automatycznie

Otwartość danych klasyfikuje się w pięciopoziomowej skali opracowanej przez Tima Bernes’a Lee (tzw. „Five Stars Open Data”):

Otwarte dane, Open Star Data
 • Poziom pierwszy (*): oznacza udostępnienie danych na stronach WWW w dowolnym ogólnodostępnym formacie (np. PDF-skan, HTML, JPG).
 • Poziom drugi (**): oznacza udostępnianie danych w postaci dowolnego pliku tabelarycznego (np. XLS).
 • Poziom trzeci (***): oznacza udostępnianie danych w postaci dowolnego pliku tabelarycznego, ale o otwartej strukturze, niezwiązanej z producentem konkretnego oprogramowania (np. CSV, XML).
 • Poziom czwarty (****): oznacza udostępnianie danych z wykorzystaniem odnośników URI i wykorzystaniem technologii RDF opisującej dane (ang. Uniform Resource Identifier – Ujednolicony Identyfikator Zasobów) (http://5stardata.info/en/examples/gtd-4/).
 • Poziom piąty (*****): oznacza spełnienie poziomu czwartego oraz wykorzystanie kontekstowych odnośników URI do innych źródeł) (np. http://5stardata.info/en/examples/gtd-5/ – przy wywołaniu w przeglądarce konkretnych danych temperatury, analogicznie jak w poziomie czwartym, oraz dodatkowo z nagłówka tabeli dostępny jest link do hasła „Temperatura” na Wikipedii.).

Źródło: http://5stardata.info/en/

Hackathon miejski

Miasta w coraz większym stopniu gromadzą różnorodne dane, w których kryje się ogromny potencjał. Coraz częściej dane miejskie są również udostępniane w celu ponownego wykorzystania przez inne podmioty (o idei otwartych danych miejskich pisałem tutaj, a o dobrych...

Interoperacyjność

Realizacja zadań miast wspierana jest przez wiele systemów dziedzinowych, aplikacji czy baz danych. Cały czas pojawiają na się nowe rozwiązania, które dostarczać będą nowe dane, usługi i funkcjonalności. Pełne wykorzystanie potencjału nowoczesnych technologii...

Smart government

Smart government – czyli inteligentne rządzenie jest jednym z kluczowych obszarów smart city (obok smart economy, smart mobility,  smart environment, smart people oraz smart living). Jest to obszar miasta inteligentnego, na który władze miasta mają największy wpływ a...

Zintegrowane zarządzanie miastem

Zintegrowane zarządzanie miastem to zgodnie, z Kartą Lipską, zarządzanie oparte na koordynacji kluczowych obszarów polityki miejskiej (np. w zakresie planowania przestrzennego, środowiska, transportu, komunikacji publicznej, rozwoju gospodarczego) z punktu widzenia...

E-usługi

W ostatnim czasie wyrażeniem odmienianym przez wszystkie przypadki (poza Smart City oczywiście) są e-usługi  publiczne. Dzieję się tak m.in. za sprawą ukierunkowania różnorodnych programów operacyjnych wspierających informatyzację polskiej administracji na e-usługi...

Smart City

Smart City – krótko mówiąc miasto inteligentne. Ale właściwie to jakie? Istnieje kilka dobrych definicji, które chciałbym przytoczyć. Na początek taka, która moim zdaniem najpełniej oddaje ideę inteligentnych miast: Zrównoważone miasto inteligentne to innowacyjne...

Słownik Smart City

Nowy cykl na SmartCity-Expert.eu Słownik Smart City to miejsce, gdzie cyklicznie będą ukazywały się definicje pojęć, którymi posługujemy się w projektach dotyczących Smart City. Definicje nie będą ukazywały się w kolejności alfabetycznej. Ich kolejność będzie ustalana...