Można przyjąć założenie, że niemal każde miasto chce być smart (choć pewnie każde w inny sposób to rozumie). Tylko jak sprawić, żeby miasto było prawdziwie inteligentne? Jak dokonać pełnej, trwałej i kompleksowej transformacji miasta w miasto inteligentne? Zakończone sukcesem przekształcenie miasta w miasto inteligentne wymaga współpracy i zmian wśród wielu jednostek, komórek i organizacji w ramach wielu realizowanych przedsięwzięć i projektów mających na celu ulepszanie miasta. Jak w przypadku każdego przedsięwzięcia gdzie mamy do czynienia z wieloma interesariuszami i uwarunkowaniami (a także ambitnymi celami do realizacji) niezbędne jest systemowe podejście. 

Proces przekształcania miasta w miasto inteligentne można przedstawić w następujący sposób:

1. Wizja, cele i strategia

Wizja, cele oraz strategia przekształcania miasta w miasto inteligentne muszą być głęboko osadzone w lokalnych uwarunkowaniach i muszą być „skrojone na miarę”. Wizja, cele oraz strategia powinny opierać się na:

 • profilu i cechach miasta (czy mamy do czynienia z metropolią czy miastem średniej wielkości? jakimi zasobami dysponuje miasto?)
 • trendach w funkcjonowaniu miasta (czy populacja rośnie czy się kurczy? jaka jest struktura demograficzna miasta? jakie dział gospodarki rozwija się w mieście najszybciej?)
 • problemach i wyzwaniach, z którymi miasto musi lub chce się zmierzyć

Wbrew obiegowym opiniom i częstej praktyce sporządzania różnorodnych strategii miejskich poprawne zdefiniowanie wizji i celów to kluczowe elementy całego procesu (nie wystarczy zastosować „ctrl c + ctrl v” z innego miasta).  W opracowywanie wizji, celów i strategii miasta powinno angażować się wszystkie podmioty w mieście, w tym obywateli i przedsiębiorstwa.

 

2. Ocena możliwości miasta / analiza braków

Przed opracowaniem programu transformacji miasta w miasto inteligentne tzw. „mapy drogowej” liderzy miasta powinni:

 • ocenić istniejący stan rzeczy pod względem zdolności do skorzystania z szans, które oferuje technologia a także
 • zdefiniować luki i różnice, pomiędzy stanem obecnym a oczekiwanym.

Powyższa analiza powinna obejmować ocenę:

 • jakości działających struktur partnerskich (np. z uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami otoczenia biznesu ale także w ramach jednostki samorządu terytorialnego)
 • zdolności miasta do rzeczywistego koordynowania procesów planowania, wdrażania i zarządzania
 • stopnia i jakości zaangażowania kluczowych interesariuszy (a w szczególności obywateli) w funkcjonowanie miasta
 • efektywności dostarczania usług, których potrzebują obywatele i przedsiębiorcy (włączając to zdolność miasta do pomiaru i monitorowania ich efektywności)
 • jakości łączności i komunikacji pomiędzy zasobami miasta oraz ocenę efektywności ich wykorzystania we wspieraniu współpracy oraz gromadzeniu i wykorzystywaniu danych
 • jak dobrze zasoby miasta są wykorzystywane w zarządzaniu miastem oraz upełnomocnianiu obywateli

3. Pomiar efektywności działań i poziomu rozwoju miasta

Miasto musi być w stanie mierzyć efektywność swoich działań jak również poziom rozwoju, szczególnie w obszarach zidentyfikowanych jako priorytetowe lub ze zdefiniowanymi celami do osiągnięcia.  Systematyczne monitorowanie efektywności i poziomu rozwoju pozwala na śledzenie postępu wdrażanych działań. Nie ma innej metody w zarządzaniu miastem opartym o dane i wiedzę. Bardzo ważne jest aby mierzyć efektywność w sposób świadomy, z wykorzystaniem zdefiniowanych metodyk (opracowanych wewnętrznie lub opracowanych przez zewnętrzne instytucje). Najważniejsze, aby przyjęty sposób mierzenia wydajności miasta umożliwiał ocenę realizacji zakładanych celów i umożliwiał ocenę prowadzonych działań.

Obecnie istnieje kilka użytecznych systemów pomiaru rozwoju i wydajności miast. Jednym z  nich jest m.in. norma  ISO 37120 „Zrównoważony rozwój społeczny – Wskaźniki usług miejskich i jakości życia”, którą opisałem tutaj.

c.d.n.

Przy opracowaniu wpisu korzystałem ze standardu BSI PAS 181

Droga do inteligentnego miasta (3/3)

W dzisiejszym wpisie przedstawię ostatnie dwa przystanki na drodze do inteligentnego miasta. Aktywacja możliwości Aby miasto mogło się rozwijać w szybkim tempie, musi radzić sobie z pilnymi wyzwaniami. Bardzo ważne jest, aby przezwyciężało słabości zidentyfikowane...

Droga do inteligentnego miasta (2/3)

W poprzednim poście opisałem pierwsze 3 elementy procesu transformacji miasta w miasto inteligentne.  Dziś pora na kolejny. 4. Opracowanie i wdrożenie Programu Smart City (Plan działań na rzecz transformacji miasta w miasto inteligentne). Liderzy miasta wspólnie z...

Wartości miasta inteligentnego

Zmiana miasta w miasto inteligentnego wymaga współpracy różnych interesariuszy a liderzy budowy Smart City muszą zmierzyć się z wyzwaniami takimi jak: Szeroki zakres Programu Smart City, który w różnym stopniu dotyka wielu sfer funkcjonowania miasta i życia...