W poprzednim poście opisałem pierwsze 3 elementy procesu transformacji miasta w miasto inteligentne.  Dziś pora na kolejny.

4. Opracowanie i wdrożenie Programu Smart City (Plan działań na rzecz transformacji miasta w miasto inteligentne).

Liderzy miasta wspólnie z kluczowymi interesariuszami (przy zaangażowaniu obywateli) powinni opracować Program Smart City (Plan działań na rzecz transformacji miasta w miasto inteligentne). Program powinien obejmować zarówno inicjatywy i projekty mające na celu transformację usług miejskich jak również na uruchamianiu potencjałów miasta, które wpisują się w wizję miasta.

Wdrażanie Programu Smart City można podzielić na 5 etapów:

1. Inicjacja (wypracowanie wspólnych wartości i wizji miasta inteligentnego)

2. Planowanie (opracowanie dostosowanego do potrzeb i możliwości miasta Programu Smart City)

h

Program Smart City

Program Smart City powinien zawierać:

 • Identyfikację obszarów wymagających transformacji
 • Strategiczne uzasadnienie dla programu definiujące kluczowe korzyści z jego wdrożenia ale również główne koszty jego realizacji
 • Generalny plan osiągania korzyści z realizacji programu, który będzie definiował niezbędne działania zapewniające osiągnięcie zakładanych korzyści z realizacji Programu
 • Wieloletni plan działań w zakresie transformacji miasta w miasto inteligentne uwzględniający:
  • Umacnianie procesów zarządzania
  • Wypracowanie procesu współpracy interesariuszy, którzy w jakikolwiek sposób mogą wpływać na program (np. inwestorów, liderów społeczności, organizacje pozarządowe, bezpośrednich beneficjentów Programu, w tym obywateli i przedsiębiorców, media)
  • Wypracowanie strategii inteligentnego zarządzania zamówieniami publicznymi (obejmującą m.in. zintegrowane podejście do zamawiania usług, definiowanie oczekiwanych wymiernych rezultatów zamawianych usług i dostaw; preferowanie parametrów jakościowych i pełnych kosztów utrzymania rozwiązań podczas definiowania kryteriów wyboru wykonawców (a nie opieranie się na najniższej cenie ofertowej); uwzględnienia wymogów interoperacyjności dostarczanych systemów).
  • Portfolio projektów i inicjatyw, które powinny być zrealizowane przez miasto (wraz z priorytetami ich realizacji). Planując w ramach Programu projekty, inicjatywy i działania powinno nadać się priorytet tym, które mogą dostarczyć usługi i produkty, przy niskim ryzyku i niskim koszcie w celu zapewnienia początkowego szybkiego sukcesu. To pomoże przekonać nieprzekonanych i zdobyć poparcie dla prowadzonych zmian.
  • Plan wdrożenia otwartej, zorientowanej na usługi, ogólnomiejskiej architektury IT (w oparciu o analizę istniejącej infrastruktury IT oraz zasobów danych) w celu umożliwienia zmiany sposobu zarządzania miastem na zintegrowany.
  • Strategię zarządzania ryzykiem

Program powinien być głęboko zakorzeniony w warunkach lokalnych i dostosowany do miejscowych uwarunkowań i możliwości. Pamiętajmy, nie każda zmiana w stronę miasta inteligentnego wymaga funduszy i wysokobudżetowych inwestycji. Często istotne zmiany można wprowadzić zmieniając myślenie o mieście i świadczonych przez nie usługach. Jednocześnie aby mieć pewność, że program w pełni uwzględnia holistyczne potrzeby miasta program powinien być opracowany przy ścisłej współpracy władz miasta oraz różnych interesariuszy zaangażowanych w rozwój miasta.

Oczywiście sam program nie wystarczy. Konieczna jest jego konsekwentna realizacja 😉

3. Dostarczanie wartości (realizowanie zaplanowanych projektów i inicjatyw, kładąc nacisk na początkowy szybki sukces (inicjatywy o znaczących korzyściach przy minimalnych ryzykach)

4. Umacnianie (ulepszanie i rozwój inicjatyw z uwzględnieniem informacji zwrotnych od użytkowników i zaangażowanych komórek, wprowadzanie zmian w programie)

5. Transformacja (miasto uruchomia znaczącą liczbę usług inteligentnych, ukierunkowuje się na klienta i potrafi zwinnie reagować na wyzwania; przekształcenie w miasto inteligentne)

Droga do inteligentnego miasta (3/3)

W dzisiejszym wpisie przedstawię ostatnie dwa przystanki na drodze do inteligentnego miasta. Aktywacja możliwości Aby miasto mogło się rozwijać w szybkim tempie, musi radzić sobie z pilnymi wyzwaniami. Bardzo ważne jest, aby przezwyciężało słabości zidentyfikowane...

Wartości miasta inteligentnego

Zmiana miasta w miasto inteligentnego wymaga współpracy różnych interesariuszy a liderzy budowy Smart City muszą zmierzyć się z wyzwaniami takimi jak: Szeroki zakres Programu Smart City, który w różnym stopniu dotyka wielu sfer funkcjonowania miasta i życia...

Droga do inteligentnego miasta (1/3)

Można przyjąć założenie, że niemal każde miasto chce być smart (choć pewnie każde w inny sposób to rozumie). Tylko jak sprawić, żeby miasto było prawdziwie inteligentne? Jak dokonać pełnej, trwałej i kompleksowej transformacji miasta w miasto inteligentne? Zakończone...

Przy opracowaniu wpisu korzystałem ze standardu BSI PAS 181 oraz BSI PD 8100:2015