Miasta przyjazne środowisku, partycypacja społeczna, działania wobec miast na poziomie globalnym, europejskim i krajowym a także zarządzanie informacją we współczesnym mieście to główne tematy konferencji „Miasto 2016. Zarządzanie miastem”, która odbyła się w dniach 14 i 15.11.2016 w Katowicach. Konferencja została organizowana przez think Silesia oraz posła do parlamentu europejskiego Jana Olbrychta przy współudziale Związku Miast Polskich, Województwa Śląskiego oraz Miasta Katowice.

Miasta przyjazne środowisku

Podczas pierwszego panelu dyskusyjnego przedstawiciele administracji samorządowej oraz urbaniści dyskutowali na temat tego czym charakteryzuje się miasto przyjazne środowisku. Katarzyna Dzióba, zastępca prezydenta miasta Zabrze, podkreśliła że miasto przyjazne środowisku to miasto przyjazne mieszkańcom (i są to dwie nierozerwalne ze sobą kwestie). Jacek Jaśkowiak, prezydent miasta Poznań, uważa że najważniejsze to nie skończyć myślenia o mieście przyjaznym środowisku na pustych frazesach. Należy skupić się na działaniach, ale działaniach podporządkowanych osiągnięciu zakładanych celów przy  uwzględnieniu ich monitorowania. Bardzo ważne jest, aby proces ten został sparametryzowany i opierał się na twardych danych. Izabela Mironowicz, wiceprezes Zarządu Głównego Towarzystwa Urbanistów Polskich, podkreśliła natomiast że miasta to złożone systemy adaptacyjne, a podstawową zasadą zarządzania miastami powinna być koewolucja (a nie pełna kontrola), ponieważ zarządzanie miastem to proces stałego dopasowywania się wszystkich komponentów, które na nie wpływają. Piotr Grzybowski, naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta Częstochowa sformułował trzy zasady, którymi powinny kierować się miasta przyjazne środowisku. Są to:

  • Adekwatność środków
  • Zintegrowanie działań twardych i miękkich
  • Edukacja

Andrzej Łoś, odpowiedzialny za prace nad Strategią Wrocław 2030, podkreślił że mieszkańcy  miast w coraz większym stopniu zwracają uwagę na jakość środowiska, w którym żyją a walka z zanieczyszczeniem powietrza to jeden ze wskazywanych przez nich priorytetów.  Według Piotra Grzybowskiego należy odchodzić od definiowania miasta w sposób terytorialny na rzecz definiowania funkcjonalnego, ponieważ zanieczyszczenia powietrza czy mobilność ludzi granic administracyjnych nie uznają.

Działania miast na poziomie globalnym, europejskim i krajowym (panel I i II)

Tobias Kettner, oficer łącznikowy w Europie Sekretariatu Habitat III przedstawił założenia i proces wypracowywania Światowej Agendy Miejskiej. Co ważne Światowa Agenda Miejska jest skorelowana z Agendą Miejską Unii Europejskiej (przez np. wspólną definicję miast). O jej założeniach opowiedziała Judith Torokne-Rozsa, kierownik działu w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.  Z kolei Tim Caulfield, dyrektor w Sekretariacie Urban Innovative Action (UIA) przedstawił możliwości realizowania przez miasta projektów przy wsparciu UIA. Następnie Piotr Żuber, dyrektor Departamentu Strategii Rozwoju w Ministerstwie Rozwoju, zaprezentował Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju. Szczególny nacisk położył na jej wymiar przestrzenny i miejski.

Ecosistema urbano. Nowe idee dla miast – jak dobra urbanistyka sprawia, że w miastach żyje się lepiej

Belinda Tato, urbanistka zaprezentowała szereg niezwykle ciekawych projektów zrealizowanych przez madrycką pracownię Ecosistema urbano, w ramach których w sposób szczególny  skupiono się na projektowaniu przestrzeni miejskich przy znacznym zaangażowaniu lokalnych społeczności.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Ng3-k8optGM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Big data, open data – jak lepiej zarządzać informacją we współczesnym mieście

Marcin Wojdat, Sekretarz m.st. Warszawy,  przedstawił ciekawe projekty wpisujące się w ideę Smart City m.in. projekt Vavel, realizowany wspólnie przez Warszawę i Dublin. Celem projektu jest budowa, wykorzystując potencjał big data, inteligentnego planera podróży, rozkładu jazdy oraz systemu spersonalizowanych komunikatów dla mieszkańców. Zaprezentowana została również „kuchnia” warszawskiego systemu 19115 służącego m.in. do zgłaszania usterek z wykorzystaniem aplikacji mobilnej. Dane pozyskiwane z systemu są wykorzystywane nie tylko do usuwania usterek, ale również są szczegółowo analizowane i są używane do monitorowania efektywności działań różnych jednostek organizacyjnych miasta.  Z kolei Piotr Darwaj z IBM podkreślił, że miasto jest niezwykle złożonym organizmem a zarządzanie nim jest połączeniem efektywności korzystania z informacji, fizycznych działań i analizy informacji zwrotnej uzyskiwanej od mieszkańców. Tomasz Nadolnym p.o. Dyrektora Kancelarii Prezydenta Miasta Gdańska tłumaczył, że Smart City to nie setki sensorów ale maksymalne zaangażowanie jak największej ilości osób w zarządzanie miastem oraz zmiana kultury zarządzania, na taką która wykorzystuje dane do wspierania podejmowania decyzji. Dzięki temu podejmowane decyzje mają obiektywne przesłanki i są podejmowane w pełnej transparentności.

Europoseł Jan Olbrycht podsumowując konferencję stwierdził, że mimo że żaden z paneli nie dotyczył wprost „smart cities” to tak naprawdę cała konferencja dotyczyła tego tematu. Podkreślił również, że największym zagrożeniem dla miast jest sektorowość ich zarządzania.

Konferencja była inspirującym wydarzeniem i miejscem bardzo ciekawych dyskusji o nowoczesnym i zintegrowanym zarządzaniu miastem.

Pełny program konferencji jest dostępny na stronie wydarzenia.