25 – 26 września 2017 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu odbyła się konferencja naukowa „GOSPODARKA PRZESTRZENNA – STAN OBECNY I WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI”.

Konferencja zgromadziła liczne grono osób zajmujących się szeroko pojmowaną gospodarką przestrzenną. Różnorodność specjalizacji Uczestników oraz ośrodków naukowych i zawodowych z których pochodzili świadczy o realizacji warunku interdyscyplinarności. Udział w konferencji wzięło ponad 100 naukowców z przeszło 20 ośrodków naukowych, instytucji sektora publicznego i prywatnego z kraju i zagranicy.

Patronat honorowy nad konferencją objęli:

prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka – J.M. Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu; Rafał Dutkiewicz – Prezydent Wrocławia; Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego; Paweł Hreniak – Wojewoda Dolnośląski; prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz – Przewodniczący Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Gospodarka Przestrzenna; prof. dr hab. Tadeusz Markowski – Przewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN; Małgorzata Bartyna-Zielińska – Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich oddział Wrocław; prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek – Prezes Towarzystwa Naukowego Nieruchomości; dr hab. inż. Jacek M. Pijanowski – Prezes Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich; Michał Jęcz – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Konferencję zorganizował komitet w składzie: dr hab. inż. Maria Hełdak – przewodnicząca; dr hab. inż. arch. Eleonora Gonda-Soroczyńska – z-ca przewodniczącej; dr hab. inż. Szymon Szewrański – z-ca przewodniczącej; dr inż. Beata Warczewska – sekretarz; dr inż. Małgorzata Akińcza,  dr inż. Jan Kazak; dr inż. Olgierd Kempa; dr inż. Piotr Krajewski; dr inż. Barbara Mastalska-Cetera; dr Alina Kulczyk-Dynowska; dr Katarzyna Przybyła; dr Zbigniew Piepiora; mgr inż. Ciechosław Patrzałek; mgr Marta Sylla.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonała Pani prof. dr hab. Beata Raszka, która powitała zaproszonych gości oraz uczestników konferencji. Sesję plenarną prowadziła prof. dr hab. inż. Zofia Więckowicz i prof. dr hab. Beata Raszka –Prodziekan ds. kierunków studiów architektura krajobrazu oraz gospodarka przestrzenna. Następnie miały miejsce wystąpienia okolicznościowe. Odczytano i wręczono listy gratulacyjne skierowane do dr hab. inż. Szymona Szewrańskiego – Kierownika Katedry Gospodarki Przestrzennej oraz Prof. dr hab. Beaty Raszki – Prodziekanowi ds. kierunków studiów architektura krajobrazu oraz gospodarka przestrzenna.

Pierwszego dnia konferencji miała miejsce sesja plenarna. Dr Maciej Zathey – Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu wygłosił referat zamawiany pt. „Współczesne wyzwania gospodarowania przestrzenią”. Po południu odbyły się obrady w sekcjach. Drugiego dnia konferencji wystąpili młodzi naukowcy, studenci oraz praktycy. Program konferencji uzupełniała sesja posterowa, w której uczestniczyli zwłaszcza młodzi naukowcy (doktoranci) i studenci oraz inne osoby zainteresowane taką formą prezentacji wyników swoich badań.

Ostatnim akcentem konferencji naukowej pn. „GOSPODARKA PRZESTRZENNA – STAN OBECNY I WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI” było jej podsumowanie i zakończenie. Dokonała go prof. dr hab. Beata Raszka. Podziękowała Uczestnikom Jubileuszowej Konferencji za udział. Wyraziła nadzieję, że to wydarzenie było początkiem cyklu konferencji, które będą się odbywały na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu co dwa lata.

Zachęcam do zapoznania się z pełnym wykazem referatów oraz posterów i fotorelacją na stronie organizatora konferencji – Katedry Gospodarki Przestrzennej Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Ze swojej strony dziękuję organizatorom za możliwość wygłoszenia refereatu „Gospodarka przestrzenna w mieście inteligentnym: praktyka, prawo i technologia”. Zachęcam również do zapoznania się z moim artykułem na ten temat.