Jak wiemy, wdrożenie idei miasta inteligentnego ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców, zwiększenie efektywności zarządzania miastem, podniesienie jakości świadczenia usług miejskich oraz wzrost konkurencyjności miasta. Aby tak się stało miasta muszą zmienić swój model funkcjonowania z tradycyjnego na zintegrowany (lub przynajmniej do takiego modelu dążyć).

Tradycyjny model miasta

Czym charakteryzuje się tradycyjny model miasta? Przede wszystkim wysoką silosowością – poszczególne komórki organizacyjne czy spółki miejskie działają w sposób niezintegrowany. Każda komórka osobno zajmuje się obsługą klienta, gromadzeniem i przetwarzaniem danych oraz zapewnieniem niezbędnej infrastruktury i technologii.  Co gorsza często w niewielkim stopniu są skoncentrowane na potrzebach mieszkańców. Miasta koncentrują się na realizacji ustawowych zadań po linii najmniejszego oporu. Usługi są świadczone w taki sposób, aby ich świadczenie było wygodne dla dostawców usług, a nie w taki sposób aby zapewnić ich najwyższą jakość i wygodę dla klientów urzędu. W miastach takich mamy do czynienia z brakiem lub niską interoperacyjnością systemów i usług, a co za tym idzie niską efektywnością działania. Poszczególne jednostki w niewielkim stopniu współpracują ze sobą, a miasto jako organizacja jest zamknięte na innowacje. To wszystko skutkuje brakiem możliwości wprowadzania szybkich zmian i podejmowania wyzwań rozwojowych.

Tradycyjny model funkcjonowania miasta przedstawia rysunek 1:

Rysunek 1 Tradycyjny model funkcjonowania miasta. Źródło: Opracowanie własne na podstawie BSI PAS 181:2014

Zintegrowany model funkcjonowania miasta

Miasta inteligentne dążą do zintegrowanego modelu funkcjonowania.  W modelu takim usługi miejskie koncentrują się wokół podnoszenia jakości życia mieszkańców. Zarządzanie usługami, zarządzania bieżącą działalnością oraz zarządzanie technologią i zasobami cyfrowymi  jest zintegrowane. Dzieje się tak przede wszystkim dzięki uwolnieniu danych miejskich z poszczególnych wydziałów i jednostek organizacyjnych, podnoszeniu świadomości i kompetencji pracowników miasta oraz stałemu budowaniu modeli współpracy pomiędzy komórkami przy zaangażowaniu społeczności lokalnej czy przedsiębiorców. W modelu takim świadczenie usług miejskich jest usprawnione, a działanie miasta zoptymalizowane. Miasta mają możliwość szybkiego reagowania na zmieniające się uwarunkowania, a w oparciu o otwarte dane miejskie podmioty zewnętrzne mogą budować innowacyjne usługi i produkty.

Zintegrowany model funkcjonowania miasta przedstawia rysunek nr 2:

Rysunek 2 Tradycyjny model funkcjonowania miasta. Źródło: Opracowanie własne na podstawie BSI PAS 181:2014

O korzyściach z przekształcania miasta w smart city można przeczytać tutaj.

Myślicie, że taki model działania miasta jest nierealny do osiągnięcia? Na pewno jest to niezwykle trudne, ale trzeba mieć jakiś cel w życiu :-). Warto też uczyć się od najlepszych np. od Eindhoven. Jest to jedno z najbardziej innowacyjnych miast świata, które uznawane jest za jedno z najbardziej inteligentnych miast w Europie.

W ostatnim czasie zakończył się dwuletni proces zmiany struktury organizacyjnej miejskiej administracji w celu lepszego realizowania potrzeb obywateli. Nowe podejście zakładało ścisłe powiązanie struktury administracyjnej miasta w celu zapewnienia efektywnego wdrażania długoterminowej strategii, realizowania działań operacyjnych i optymalizacji świadczenia codziennych usług. Idee nowej struktury organizacyjnej schemat:

Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

Zarządzanie miastem w Eindhoven w coraz większym stopniu zmierza ku modelowi zarządzania w oparciu o dane. W tym celu przyjęto następujące kluczowe założenia w tym zakresie:

  • Interdyscyplinarny i zgrany zespół
  • Zidentyfikowana odpowiedzialność za zarządzanie danymi
  • Silna współpraca na linii Miasto – Uczelnie – Biznes – Organizacje pozarządowe
  • Interoperacyjność wykorzystywanych systemów
  • Strategiczna rola technologii informacyjno – komunikacyjnych w zarządzaniu miastem
  • Integracja zarządzania strategicznego i technologii informacyjno – komunikacyjnych

Innowacje w Eindhoven są wdrażane w otwartym, ciągłym procesie, w którym kluczową rolę odgrywają mieszkańcy:

Rysunek 3 Ciągły proces wdrażania innowacji w Smart City. Źródło: http://www.tue-lighthouse.nl

ISO37120 Zrównoważony rozwój społeczny – Wskaźniki usług miejskich i jakości życia. 

Eindhoven to również jedno z miast, które poddało się certyfikacji ISO37120, uzyskując platynowy certyfikat WCCD. Wskaźniki zrównoważonego zrównoważonego rozwoju, jakości życia oraz usług miejskich dla Eindhoven oraz innych miast (w tym polskich Gdynii i Kielc) można porównać tutaj.