Transformacja miasta w miasto inteligentne to proces kompleksowy i długotrwały. Pisałem o tym m.in. tutaj, tutaj i tutaj. Wprowadzane zmiany, realizowane projekty i inicjatywy Smart City, krok po kroku, przybliżają miasta się do realizacji wyznaczonych celów, dzięki czemu osiągają one coraz wyższy poziom smart-dojrzałości.

Poziomy dojrzałości miasta inteligentnego przedstawiłem poniżej. Nazwa poziomu odzwierciedla podejście miasta do wdrażania idei smart city.

AD-HOC

Model zarządzania miastem: Silosowy

Status zastosowania technologii cyfrowych: Prowadzone są jednostkowe działania ukierunkowane na poprawę usług opartą na technologiach cyfrowych i danych

Wpływ na wyniki: Ewidencjonowanie spraw, dowodów i danych oraz tworzenie zastosowań technologii do konkretnych przypadków użycia.

OPORTUNISTYCZNE

Model zarządzania miastem: Współpraca systemów

Status zastosowania technologii cyfrowych: Widoczny jest holistyczny sposób myślenia oraz rodząca się potrzeba wymiany danych

Wpływ na wyniki: Powstają partnerskie inicjatywy międzywydziałowe w celu skupienia się na wspólnych korzyściach.

CELOWE I POWTARZALNE

Model zarządzania miastem: Integracja systemów

Status zastosowania technologii cyfrowych: Cyfryzacja jest prowadzona strategicznie i ukierunkowana na wyniki. Uwzględnia ogólnomiejskie inwestycje technologiczne.

Wpływ na wyniki: Współdzielona odpowiedzialność za wyniki i wspólny ogólnomiejski program inwestycyjny

OPERACJONALIZACJA

Model zarządzania miastem: System zarządzany

Status zastosowania technologii cyfrowych: Technologie i dane umożliwiają dynamiczne i bieżące reagowanie na zmieniające się uwarunkowania.

Wpływ na wyniki: Lepsze przewidywanie, zapobieganie i reagowanie w czasie rzeczywistym zapewnia lepsze wyniki w świadczeniu usług miejskich.

ZOPTYMALIZOWANE

Model zarządzania miastem: Zrównoważony i otwarty „system systemów”

Status zastosowania technologii cyfrowych: Stale rozwijany, dostosowujący się do zmian ogólnomiejski, inteligentny system

Wpływ na wyniki: Ogólnomiejski, otwarty „system systemów” stymuluje innowacje, które zwiększają konkurencyjność miasta

Aby ocenić dojrzałość miasta jako smart city powinno się przeanalizować przynajmniej następujące kluczowe aspekty takie jak:

  • Strategia – Miasta inteligentne posiadają strategie i plany działania określające w jaki sposób inwestycje, w tym inwestycje w dane i technologie cyfrowe umożliwiają ulepszanie usług miejskich i współpracę partnerską. Skuteczna strategia koncentruje się na poprawie wyników dostosowanych do strategicznych priorytetów miasta.
  • Dane – Miasta inteligentne w efektywny sposób wykorzystują swoje zasoby danych, aby świadczyć usługi wyższej jakości, usprawniać pracę i podejmować lepsze decyzje. Miasta takie inwestują w systemy umożliwiające wprowadzanie, integrację i analizę danych. Otwarte dane miejskie stanowią podstawę dla przejrzystości, innowacyjności i zaangażowania.
  • Technologia – Miasta inteligentne inwestują w otwarte, elastyczne, zintegrowane i skalowalne architektury ICT, które umożliwiają efektywne wsparcie procesów strategicznych i operacyjnych miasta, a także umożliwiają przyśpieszone wykorzystanie innowacji i nowych rozwiązań.
  • Administracja i świadczenie usług – Miasta inteligentne dostosowują tradycyjne modele zarządzania i świadczenia usług w celu wykorzystania możliwości związanych z zastosowaniem technologii. Inwestują w systemowe modele partnerstwa, które koncentrują się na wspólnych wynikach.
  • Zaangażowanie interesariuszy – Zaangażowanie interesariuszy, w szczególności mieszkańców miasta jest kluczowym komponentem inteligentnego miasta. Miasta inteligentne wykorzystują różnorodne metody w celu zwiększenia zaangażowania mieszkańców w życie miasta. Jednocześnie inwestują w technologie i dane cyfrowe, aby zwiększyć swoją otwartość i przejrzystość. Miasta inteligentne proaktywnie poprawiają wykorzystanie usług cyfrowych, jednocześnie wspierając osoby wykluczone cyfrowo.

 

Grafika: freepik.com

Przygotowując wpis korzystałem z publikacji Smart Cities Maturnity Model and Self-Assessment Tool.