Śląski Związek Gmin i Powiatów we współpracy z Towarzystwem Urbanistów Polskich organizuje seminarium „Smog, regeneracja powietrza, przewietrzanie – a jakość życia mieszkańców”. Partnerami przedsięwzięcia są: Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Instytut Rozwoju Terytorialnego, Atmoterm, Instytut Ekonomiki Przestrzeni, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Seminarium odbędzie się w dn. 13 lutego br. (tj. wtorek), w Katowicach, w Centrum Konferencyjnym Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego przy ulicy Jordana 18, sala 401, rozpoczęcie o godzinie 11.00.

Istotnym i coraz bardziej dostrzegalnym w Polsce problemem jest zła jakość powietrza. Podejmowane działania naprawcze, wskazywane w programach ochrony powietrza, koncentrują się głównie na przyczynach złej jakości powietrza. Obligują one samorządy do prowadzenia działań naprawczych. Jednak ich efektywność zależy w dużej mierze od zintegrowania podejmowanych działań z planowaniem przestrzennym. Wymaga to poznania i rozwoju metod planowania, w wyższym niż dotąd stopniu uwzględniających kryteria antysmogowe. Przybliżenie tych zagadnień oraz określenie metod podwyższania kwalifikacji zawodowych planistów i służb planistycznych jest głównym celem seminarium.

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać poprzez wypełnienie do dn. 6 lutego br. (wtorek) odpowiedniego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie silesia.org.pl w zakładce „Zgłoszenia udziału”. Informujemy, że osobą odpowiedzialną w biurze Związku za organizację spotkania jest p. Monika Lebek, kierownik działu ds. działalności informacyjno-szkoleniowej na rzecz gmin i powiatów (tel. 32 609 03 66, adres e-mail: mlebek@silesia.org.pl).

Program seminarium:

10.30-11.00 Rejestracja uczestników

11.00-11.15 Przywitanie uczestników Ferdynand Morski, Dyrektor biura ŚZGiP

11.15-11.45 Jakość powietrza w polityce przestrzennej, Maciej Zathey, Instytut Rozwoju Terytorialnego, Wrocław

11.45-12.15 Bonitacja przewietrzania – zastosowanie w planowaniu, Leszek Ośródka, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB

12.15-12.45 Roczny indeks jakości powietrza, warunki komfortu aerosanitarnego – wskazania dla kierunków rozwoju tkanki miejskiej w planowaniu, Magdalena Załupka, ATMOTERM SA

12.45-13.00 przerwa

13.00-13.30 Obszary i obiekty wrażliwe a dynamiczna mapa jakości powietrza, Marek Rosicki, ATMOTERM SA

13.30-13.50 Integracja polityki rozwoju przestrzennego z polityką ochrony jakości powietrza – przykład Zakopanego, Janusz Jeżak, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Instytut Ekonomiki Przestrzeni

13.50-14.15 dyskusja

14.15-14.30 Podsumowanie dyskusji i przedstawienie propozycji działań, Maciej Borsa, Wyższa Szkoła Techniczna, Towarzystwo Urbanistów Polskich

14.30-14.40 Wnioski, podziękowanie, Ferdynand Morski, Dyrektor biura ŚZGiP

ok.14.40 zakończenie seminarium

Maciej Zathey (Instytut Rozwoju Terytorialnego, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej): Jakość powietrza w polityce przestrzennej Doświadczenie badawcze i praktyka wdrożeniowa polityki antysmogowej w województwie dolnośląskim. Przedstawiony zostanie proces przygotowania i uchwalenia uchwał antysmogowych w ujęciu terytorialnym. Przedstawione zostaną wyniki analiz wybranych polityk publicznych ze szczególnym uwzględnieniem aspektu gospodarowania przestrzenią i w przestrzeni.

Leszek Ośródka (IMGW-PIB): Bonitacja przewietrzania – zastosowanie w planowaniu Prezentacja możliwości modelowego wyznaczenia w miastach obszarów o różnej bonitacji przewietrzania rozumianej, jako wartościowanie warunków przewietrzania w zależności od jego skuteczności. Pozwala to na wyznaczenie obszarów, w których, w obecności wiatru, zachodzi szczególnie intensywna wymiana powietrza między miastem a jego otoczeniem. Obszary takie najczęściej zlokalizowane są na terenach wolnych od zabudowy lub z zabudową rozproszoną. Wiedza o ich istnieniu i lokalizacji może być pomocna dla dalszego kształtowania tkanki miejskiej oraz terenów inwestycyjnych, w sposób który będzie wzmacniać naturalnie występujące procesy.

Magdalena Załupka (ATMOTERM): Roczny indeks jakości powietrza, warunki komfortu aerosanitarnego – wskazania dla kierunków rozwoju tkanki miejskiej w planowaniu Jednym z elementów wpływających na jakość życia mieszkańców miast jest jakość powietrza, często bardzo zróżnicowana przestrzennie. Programy ochrony powietrza, zgodnie z wymogami prawa, wskazują obszary przekroczeń poziomów dopuszczalnych dla poszczególnych zanieczyszczeń. Jednak z punktu widzenia planowania przestrzennego celowe jest określenie Rocznego Indeksu Jakości Powietrza (RIJP), uwzględniającego różne zanieczyszczenia. Prezentacja na mapach jego przestrzennego zróżnicowania daje możliwość wyznaczania obszarów o różnych potrzebach – jedne wymagać będą poprawy dotychczasowej sytuacji, inne ochrony istniejących dobrych warunków jakości życia mieszkańców.

Janusz Jeżak (Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Instytut Ekonomiki Przestrzeni): Integracja polityki rozwoju przestrzennego z polityką ochrony jakości powietrza – przykład Zakopanego Okresowe obniżenie jakości powietrza odczuwalne jest każdej zimy w większości miejscowości górskich. Stan taki wynika z wielu czynników, w tym z określonego ukształtowania terenu czy lokalnych warunków przewietrzania. Samorządy często podejmują działania zmierzające do eliminacji punktowych źródeł zanieczyszczeń. Kluczowe dla rozwiązania problemu smogu jest podejście systemowe, integracja działań rozwojowych oraz uwzględnienie uwarunkowań wynikających z bilansu energetycznego miasta.

Marek Rosicki (ATMOTERM): Obszary i obiekty wrażliwe a dynamiczna mapa jakości powietrza Do symulacji skutków planowanych działań w przestrzeni można wykorzystać dynamiczną mapę jakości powietrza (DMJP). Może być ona również pomocna dla oceny aktualnego usytuowania obiektów wrażliwych, czyli takich gdzie przebywają wrażliwe grupy ludności (np. żłobki, przedszkola, szkoły, szpitale, sanatoria itp.). Może również służyć do planowania sytuowania nowych tego rodzaju obiektów na obszarach o korzystniejszych warunkach aerosanitarnych. Prezentacja funkcjonowania DMJP stanowić będzie wprowadzenie do dyskusji uczestników seminarium nad możliwościami wykorzystania różnych instrumentów do analiz przestrzennych związanych z jakością powietrza.

Maciej Borsa (WST, TUP): Podsumowanie dyskusji i przedstawienie propozycji działań TUP Intencją seminarium jest wyłonienie grona ekspertów, którzy podjęliby się sformułowania planu działania służb planistycznych, stowarzyszeń zawodowych, uczelni i instytutów badawczych oraz środowisk biznesowych w zakresie podnoszenia kompetencji urbanistów dotyczących zapewnienia wysokiej jakości powietrza.

Organizatorzy: Śląski Związek Gmin i Powiatów, Towarzystwo Urbanistów Polskich
Partnerzy: Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Instytut Rozwoju Terytorialnego, Atmoterm, Instytut Ekonomiki Przestrzeni