Smart City

Smart City – krótko mówiąc miasto inteligentne.

Ale właściwie to jakie? Istnieje kilka dobrych definicji, które chciałbym przytoczyć. Na początek taka, która moim zdaniem najpełniej oddaje ideę inteligentnych miast:

Zrównoważone miasto inteligentne to innowacyjne miasto, które wykorzystuje technologie informacyjno – komunikacyjne (ICT) oraz inne metody w celu poprawy jakości życia mieszkańców, zwiększenia efektywności zarządzania i świadczenia usług oraz wzrostu konkurencyjności, przy jednoczesnej koncentracji na potrzebach obecnych i przyszłych pokoleń przy poszanowaniu ekonomicznych, społecznych i środowiskowych uwarunkowań.

ITU-T Focus Group on Smart Sustainable Cities (tłumaczenie własne)

Inwestowanie w kapitał ludzki i społeczny oraz nowoczesną (opartą na technologiach informacyjno – komunikacyjnych) infrastrukturę jako paliwie dla zrównoważonego ekonomicznego wzrostu oraz wysokiej jakości życia mądrze gospodarując zasobami naturalnymi przez zarządzanie partycypacyjne.

Caragliu, Bo, and Nijkamp, Smart Cities in Europe (tłumaczenie własne)

Miasto, które w efektywny sposób integruje fizyczne, cyfrowe oraz społeczne systemy w celu zapewnienia zrównoważonej i dostatniej przyszłości dla swoich mieszkańców

Norma PAS 180, BSI Group (tłumaczenie własne)

Szerokie i zintegrowane podejście do ulepszenia usług miejskich, jakości życia mieszkańców oraz wzrostu lokalnej gospodarki.

Boyd Cohen “What Exactly Is a Smart City?” (tłumaczenie własne)

Miasto, które wykorzystuje  technologie informacyjne i komunikacyjne dla zrównoważonego rozwoju i poprawy jakości własnych usług.

Monitor Deloitte. Smart cities… Not just the sum of its parts (tłumaczenie własne)

Każda z powyższych definicji jest dobra. Choć mnie najbliżej jest do tych, które poza zastosowaniem technologii kładą nacisk na zintegrowane zarządzanie, partycypację społeczną i zrównoważony rozwój.

Za najlepsze podsumowane niech posłuży lista cech inteligentnego miasta:

  • Zorientowane na zrównoważony rozwój oraz potrzeby mieszkańców
  • Innowacyjne i otwarte
  • Zarządzane w sposób zintegrowany przy znaczącym zaangażowaniu społeczeństwa
  • Efektywne wykorzystujące i doskonalące technologii informacyjno – komunikacyjne
  • Zapewniające wygodną i efektywną infrastrukturę (tradycyjną, informacyjną oraz społeczną)
  • Szanujące środowisko naturalne

Hackathon miejski

Miasta w coraz większym stopniu gromadzą różnorodne dane, w których kryje się ogromny potencjał. Coraz częściej dane miejskie są również udostępniane w celu ponownego wykorzystania przez inne podmioty (o idei otwartych danych miejskich pisałem tutaj, a o dobrych...

Interoperacyjność

Realizacja zadań miast wspierana jest przez wiele systemów dziedzinowych, aplikacji czy baz danych. Cały czas pojawiają na się nowe rozwiązania, które dostarczać będą nowe dane, usługi i funkcjonalności. Pełne wykorzystanie potencjału nowoczesnych technologii...

Smart government

Smart government – czyli inteligentne rządzenie jest jednym z kluczowych obszarów smart city (obok smart economy, smart mobility,  smart environment, smart people oraz smart living). Jest to obszar miasta inteligentnego, na który władze miasta mają największy wpływ a...

Zintegrowane zarządzanie miastem

Zintegrowane zarządzanie miastem to zgodnie, z Kartą Lipską, zarządzanie oparte na koordynacji kluczowych obszarów polityki miejskiej (np. w zakresie planowania przestrzennego, środowiska, transportu, komunikacji publicznej, rozwoju gospodarczego) z punktu widzenia...

Otwarte dane publiczne

Otwarte dane publiczne –  Dane wytworzone przez urząd administracji publicznej (lub na jego zlecenie), które są dostępne dla każdego zainteresowanego do wykorzystania, przetwarzania i udostępniania do dowolnych celów. http://opendefinition.org/ Otwartość danych...

E-usługi

W ostatnim czasie wyrażeniem odmienianym przez wszystkie przypadki (poza Smart City oczywiście) są e-usługi  publiczne. Dzieję się tak m.in. za sprawą ukierunkowania różnorodnych programów operacyjnych wspierających informatyzację polskiej administracji na e-usługi...

Słownik Smart City

Nowy cykl na SmartCity-Expert.eu Słownik Smart City to miejsce, gdzie cyklicznie będą ukazywały się definicje pojęć, którymi posługujemy się w projektach dotyczących Smart City. Definicje nie będą ukazywały się w kolejności alfabetycznej. Ich kolejność będzie ustalana...