Jak pisałem we wpisie o zintegrowanym zarządzaniu miastem nie da się świadomie zarządzać miastem bez aktualnych i wiarygodnych danych o mieście i o zjawiskach czy aktywnościach, które zachodzą w jego granicach (i często poza nimi).  Zintegrowane zarządzanie miastem opiera się na dostępie, integracji, wymianie i analizowaniu danych.

 

<script src="//cdn.tagul.com/tagul.min.js" async defer></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div style="width: 800px; height: 300px;" data-tagul-src="//cdn.tagul.com/json/3apys3kewhvb" data-tagul-show-attribution></div>

Szczególnym rodzajem danych są dane przestrzenne czyli dane odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do przestrzeni geograficznej. Zaryzykuję stwierdzenie, że dane przestrzenne pełnią kluczową rolę w zarządzaniu miastem inteligentnym. Dlaczego?

1. Większość danych (szacuje się, że nawet 80%) wykorzystywanych i przetwarzanych w mieście posiada odniesienie przestrzenne (adres, numer działki, współrzędne geograficzne). Czy na poniższym diagramie można wskazać temat danych, w których danych nie odnosi się w żaden sposób do przestrzeni?

2. Geolokalizacja zapewnia integrację danych z wielu źródeł i dostępnych w różnej formie (bazy danych, tabele, mapy, plany, rysunki CAD, zdjęcia itp.). Stanowi wspólny mianownik dla większości danych miejskich. Ich wspólna analiza bez brania pod uwagę aspektu przestrzennego jest utrudniona, a często niemożliwa.

3. Kluczowe dane referencyjne (czyli takie, do których odnoszą się inne dane tematyczne lub odwołują się inne systemy informatyczne) wykorzystywane w mieście to dane przestrzenne. Nie ma możliwości efektywnego zarządzania miastem bez dostępu do ewidencji gruntów budynków, danych adresowych czy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

4. Potencjał analityczny danych przestrzennych umożliwia wsparcie dla podejmowanych decyzji administracyjnych i strategicznych, a także monitoring efektywności działań miasta, sytuacji kontekstowej oraz jakości usług miejskich.

Analiza przestrzenna przedstawiająca dostępność mieszkańców miasta do parków miejskich opracowana przez Miasto Kielce.

5. Dane przestrzenne i usługi danych przestrzennych stanowią istotny komponent świadczenia publicznych e-usług miejskich (zarówno tych, których celem jest załatwianie spraw jak i tych, których celem jest zwiększenie partycypacji społecznej czy transparentności działań miasta)
6. Mapa jest niezwykle intuicyjną i łatwą w percepcji formą udostępniania informacji.

Mapa demograficzna Worcławia dostępna przez geoportal miejski (http://gis.um.wroc.pl/imap/)

Systemami informatycznymi, które umożliwiają gromadzenie, integrację, analizę, wizualizację oraz udostępnianie danych i informacji przestrzennych są systemy informacji przestrzennej. Są one niezwykle ważnym komponentem infrastruktury informacyjnej miasta.

<a href="http://www.freepik.com/free-vector/isometric-road-map-with-a-red-pointer-in-the-middle_963368.htm">Wykorzystano grafiki Freepik</a> <!-- [et_pb_line_break_holder] -->Ikony: <div>oraz ikony opracowane przez <a href="http://www.freepik.com" title="Freepik">Freepik</a> from <a href="http://www.flaticon.com" title="Flaticon">www.flaticon.com</a> is licensed by <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" title="Creative Commons BY 3.0" target="_blank">CC 3.0 BY</a></div> <!-- [et_pb_line_break_holder] -->