25 – 26 września 2017 r. we Wrocławiu odbędzie się konferencja naukowa
GOSPODARKA PRZESTRZENNA, STAN OBECNY I WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI – UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE

Konferencja jest połączona z jubileuszami 55. Rocznicy powstania Katedry Gospodarki Przestrzennej oraz 15. Rocznicy utworzenia kierunku studiów gospodarka przestrzenna na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Celem konferencji jest zaprezentowanie dorobku naukowego i dydaktycznego zarówno pracowników Katedry Gospodarki Przestrzennej, jak i innych ośrodków naukowych (podsumowanie dotychczasowych działań, przegląd i synteza dokonań), upowszechnienie wyników badań, zainspirowanie nowych kierunków badawczych, integracja środowiska naukowego, administracji publicznej i praktyków zajmujących się szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną, wymiana doświadczeń i poglądów.

PROPONOWANE OBSZARY PROBLEMOWE:

• metody naukowo–badawcze w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
• zasady kształtowania i ochrony ładu przestrzennego,
• innowacje i postęp technologiczny w gospodarce przestrzennej,
• ochrona i kształtowanie środowiska,
• przyrodnicze i kulturowe aspekty planowania przestrzennego,
• rewitalizacja oraz zrównoważony rozwój terenów zurbanizowanych,
• rozwój lokalny i regionalny,
• marketing i zarządzanie przestrzenią,
• ekonomiczne aspekty planowania przestrzennego,
• geodezja w gospodarce nieruchomościami i planowaniu przestrzennym,
• rozwój obszarów wiejskich,
• polityka przestrzenna Polski w kontekście polityki Unii Europejskiej,
• przestrzenne aspekty procesów demograficznych, społecznych i ekonomicznych, zachodzących w Polsce i na świecie,
• teoria gospodarki przestrzennej a praktyka zawodu urbanisty.

Podczas konferencji przedstawię temat: Gospodarka przestrzenna w mieście inteligentnym: praktyka, prawo i technologia.

Patronat honorowy nad Konferencją objęli:

 • prof. dr hab. inż. Tadeusza Trziszka
  J.M. Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 • Rafała Dutkiewicz
  Prezydent Wrocławia
 • Cezary Przybylski
  Marszałek Województwa Dolnośląskiego
 • Paweł Hreniak
  Wojewoda Dolnośląski
 • prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz
  Przewodniczący Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Gospodarka Przestrzenna
 • prof. dr hab. Tadeusz Markowski
  Przewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
 • Małgorzata Bartyna-Zielińska
  Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich oddział Wrocław
 • prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek
  Prezes Towarzystwa Naukowego Nieruchomości
 • dr hab. inż. Jacek M. Pijanowski
  Prezes Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Michał Jęcz
  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Blog smartcity-expert.eu jest partnerem medialnym wydarzenia. Zapraszam!

Więcej informacji o konferencji na stronie: http://konferencjagp2017.up.wroc.pl/