Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ogłosiło otwarty nabór wniosków (na tym etapie są to zarysy projektów) w ramach Programu „ROZWÓJ LOKALNY” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021.

W naborze mogą wziąć udział polskie miasta znajdujące się na liście 255 miast wskazanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Termin składania zarysów projektów upływa 22 lipca 2019 o godz. 16:15.

Miasta, szczególnie małe i średnie znajdujące się w gorszej sytuacji niż większe ośrodki, borykają się z szeregiem problemów natury środowiskowej, gospodarczej, społecznej czy instytucjonalnej. Potrzebne są kompleksowe i skoordynowane działania, żeby między innymi poprawić jakość powietrza, dostosować się do zmian klimatycznych, zatrzymać negatywne trendy depopulacyjne, odpowiedzieć na potrzeby starzejącego się społeczeństwa, stworzyć dobre warunki do rozwoju przedsiębiorczości czy wzmocnić wydajność lokalnej administracji. Mieszkańcy oczekują miast jako miejsc przyjaznych do życia a Program Rozwój lokalny, finansowany w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG na lata 2014 – 2021, wspiera samorządy w dążeniach do osiągnięcia tego celu.

Celem programu jest wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej poprzez podniesienie jakości życia dla wszystkich mieszkańców (w tym grup defaworyzowanych) i użytkowników średnich i małych miast, a całkowity budżet Programu wynosi aż 117,6 mln euro.

Wybrane do finansowania projekty otrzymają granty w wysokości od 3 do 10 mln euro, a poziom dofinansowania wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych.

JAKIE PROJEKTY MOŻNA REALIZOWAĆ?

Projekty dofinansowane w ramach Programu powinny zawierać działania wieloaspektowe i komplementarne. Zaleca się więc uwzględnienie działań z wielu powiązanych ze sobą dziedzin tak, aby uzyskać efekt synergii o zwiększonym wpływie na rozwój lokalny danego miasta. Jako minimum projekty muszą odnosić się do wymiarów: środowiskowego, społecznego, gospodarczego oraz instytucjonalnego.

W projekcie możliwe (nieobowiązkowe) jest też odniesienie do wymiarów:

 • przestrzennego,
 • finansowania rozwoju miasta,
 • kulturowego,
 • inteligentnego zarządzania miastem.

Wymiar środowiskowy, np.:

 • ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów,
 • adaptacja do zmian klimatycznych,
 • ograniczenie niskiej emisji w mieście,
 • przejście z tradycyjnych na odnawialne źródła energii,
 • efektywność energetyczna,
 • innowacyjne rozwiązania i technologie ekologiczne,
 • inwestycje w zieloną i błękitną infrastrukturę,
 • miejskie tereny zielone,
 • nisko-/ zeroemisyjny transport publiczny,
 • inne przyjazne dla środowiska rozwiązania transportowe, etc.;

Wymiar społeczny, np.:

 • wdrażanie standardów dostępności zgodnie z założeniami Programu Dostępność Plus2018-2025 (aspekt obowiązkowy)
 • polityka społeczna w sposób szczególny uwzględniająca zmarginalizowane obszary miasta i grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • realizacja polityki mieszkaniowej w ujęciu społecznym i inwestycyjnym (m.in. projektowanie uniwersalne, zrównoważone osiedla mieszkaniowe, innowacje mieszkaniowe, system gospodarowania gminnym zasobem lokali komunalnych, TBS, mechanizmy wspomagania dostępności mieszkań, rozwój budownictwa czynszowego),
 • promocja inwestycji i innowacji społecznych w rozwój społeczności lokalnych w uboższych rejonach,
 • innowacyjne rozwiązania na rzecz wsparcia partycypacji społecznej,
 • kompleksowe działania rewitalizacyjne (we wszystkich aspektach),
 • redukcja bezrobocia i ubóstwa,
 • podniesienie poziomu edukacji na różnych poziomach,
 • stworzenie sieci efektywnego lokalnego/ regionalnego transportu publicznego,
 • zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów,
 • przeciwdziałanie procesom suburbanizacji,
 • ograniczenie migracji zarobkowej z małych i średnich miast do dużych ośrodków,
 • realizacja polityki senioralnej – stawianie czoła wyzwaniom starzejącego się społeczeństwa,
 • dostosowywanie oferty miasta do cyklu życia człowieka i zmian demograficznych w nim zachodzących,
 • projekty animacyjno – aktywizujące na rzecz dzieci i młodzieży,
 • rozwój usług z zakresu edukacji i opieki zdrowotnej, etc.

Wymiar gospodarczy, np.:

 • wspieranie przedsiębiorczości i lokalnej gospodarki,
 • wspieranie innowacyjności lokalnych przedsiębiorców,
 • wzmacnianie lokalnego rynku pracy, szczególnie pod kątem osób wchodzących/ adaptujących się do rynku pracy,
 • powiązanie systemu edukacji z potrzebami lokalnego rynku pracy, etc.UWAGA: Z wyjątkiem wspierania tworzenia bądź utrzymywania inkubatorów/ centrów innowacji/ przedsiębiorczości, które są wyłączone ze wsparcia w Programie.

Projekty powinny przewidywać strategiczne, zintegrowane i kompleksowe zarządzanie miastem, zmierzające do poprawy sytuacji mieszkańców m.in. w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska (w tym efektywnej i czystej energii, zrównoważonego transportu), polityki społecznej (w tym ograniczenia ubóstwa, dostępności, polityki mieszkaniowej, innowacji społecznych, zatrudnienia, zdrowia, edukacji, partycypacji społecznej) oraz wsparcia lokalnego rynku pracy i przedsiębiorczości. Projekty będą miały także na celu podniesienie poziomu kompetencji, jakości świadczonych usług i odpowiedzialności administracji samorządowej, przyczyniając się do budowania zaufania mieszkańców do władz lokalnych jako instytucji administrujących lokalnym rozwojem.

Realizacja projektów jest poprzedzona opracowaniem Planów Rozwoju Lokalnego oraz Planów Rozwoju Instytucjonalnego przy wsparciu Związku Miast Polskich oraz Instytutu Rozwoju Miast i Regionów.

Schemat przygotowania, wyboru i wdrażania projektów: 

 

Cieszę się, że z ramienia Związku Miast Polskich będę mógł wspierać miasta biorące udział w programie na etapie II.

Więcej informacji: