Kielce to pierwsze polskie miasto, które uzyskało platynowy, najwyższy, certyfikat zgodności z normą ISO37120 „Zrównoważony rozwój społeczny – Wskaźniki usług miejskich i jakości życia” przyznawany przez World Council on City Data z siedzibą w Toronto.

Wdrożenie normy umożliwi porównanie miasta Kielce z wiodącymi miastami na poziomie międzynarodowym i krajowym (benchmarking) tworząc podstawy rzetelnej diagnozy rozwoju Kielc jako zrównoważonego miasta inteligentnego i przyczyni się do  budowania wizji przyszłości miasta.  Norma ISO37120 ma być głównym instrumentem monitoringu budowanej obecnie Ramowej Strategii Kielce Smart City 2030+.

Podniesienie jakości życia mieszkańców miasta to cel  działań lokalnych władz samorządowych realizujących zasady zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie jest głównym celem, niezwykle popularnej w ostatnich latach, idei miast inteligentnych.

Jakie czynniki decydują o jakości życia w mieście? To m.in. rozwój gospodarczy, dostęp do wysokiej jakości usług edukacyjnych, efektywność energetyczna, czyste i zdrowe środowisko, ład przestrzenny i wysoki poziom usług rekreacyjnych. Nie można również zapominać o poczuciu bezpieczeństwa czy dostępie do podstawowych usług komunalnych jak dostęp do wysokiej jakości wody pitnej, sieci kanalizacyjnej czy szybkiego Internetu. Na tych właśnie aspektach koncentruje się norma ISO37120.

Wdrożenie normy ISO 37120  ma posłużyć  bardziej efektywnemu zarządzaniu miastem poprzez m.in. dostarczanie usług miejskich wyższej jakości i wspieranie świadomego podejmowania decyzji opartego na danych i zweryfikowanych informacjach. Dzięki wdrożeniu normy miasto może zidentyfikować swoje silne strony, ale przede wszystkim może zidnetyfikować obszary problemowe, nad którymi musi pracować. Standard ISO37120 zapewnia ramy dla zrównoważonego rozwoju miasta i planowania strategicznego. Co więcej umożliwia uczenie się miast przez poprzez porównywanie i wymianę najlepszych praktyk i rozwiązań. Dzięki obiektywnym i dostępnym dla mieszkańców, przedsiębiorców i inwestorom danym o mieście wzmocni się wiarygodność miasta w oczach instytucji finansowych i inwestorów. Zostanie również wzmocniona marka Kielce jako „Smart City” na poziomie krajowym i globalnym.

Norma ISO37120 została opracowana w 2014 roku przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną  pod kierunkiem World Council on City Data z siedzibą w Toronto. W 2015 roku Polski Komitet Normalizacyjny przyjął ją do katalogu Polskich Norm, a w lutym 2017 wydano jej tłumaczenie. O normie pisałem m.in. tutaj, tutaj oraz tutaj. Definiuje ona definiuje kompleksowy zestaw 100 wskaźników, które mogą być wykorzystane przez miasta różnej wielkości do mierzenia i kontrolowania poziomu rozwoju pod kątem społecznym, gospodarczym oraz środowiskowym. Obecnie World Council on City Data certyfikuje miasta na całym świecie w zakresie zgodności z normą ISO37120 oraz zajmuje się budową i utrzymaniem światowej sieci innowacyjnych miast nakierowanych na poprawianie usług miejskich oraz jakości życia, monitorowanych przy pomocy pomiaru 100 wskaźników w 17 dziedzinach odzwierciedlających warunki życia w mieście. WCCD przyznaje certyfikat na 4 poziomach – brązowym, srebrnym, złotym lub platynowym. Jeżeli miastu nie uda się przedstawić danych dla wszystkich obligatoryjnych wskaźników uzyskuje poziom aspirujący.

Aby uzyskać certyfikat na poziomie platynowym Miasto Kielce musiało przedstawić wiarygodne dane dla 98 ze 100 wskaźników zdefiniowanych w normie. Dane musiały być udokumentowane w sposób wiarygodny i jednoznaczny. Pod koniec grudnia 2017 roku miastu udało się zakończyć proces certyfikacji i miasto Kielce uzyskało certyfikat  na najwyższym poziomie – platynowym. Tym samym Kielce dołączyły do światowych liderów pragnących kreować zrównoważony rozwój przy pomocy nowoczesnych technologii, miast świadomych swoich potencjałów i kondycji rozwojowej, gotowych uczyć się i porównywać w szlachetnej rywalizacji o lepsze jutro dla mieszkańców. Jakie miasta posiadają certyfikat ISO37120 na najwyższym poziomie? Są to m.in. portugalskie Porto, holenderska Haga, amerykański Boston, kanadyjskie Toronto czy tajwańskie Taipei. Na poziomie złotym certyfikat uzyskał Amsterdam. W Polsce jedynie 2 miasta wdrożyły normę ISO30120. Gdyni nie udało się przygotować danych obowiązkowych i uzyskała certyfikację na poziomie aspirującym. Gdańsk natomiast wdrożył normę w krajowej, a nie międzynarodowej instytucji.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/SwauIqs6qgU" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>

Pełna lista miast 51 miast na świecie, które uzyskały certyfikat ISO37120 wystawiony przez World Council on City Data znajduje się na stronie internetowej: http://www.dataforcities.org/global-cities-registry.

Przystąpienie do systemu ISO37120 to nie incydentalne działanie, ale krok w konsekwentnej drodze do rozwoju Kielc jako inteligentnego miasta zrównoważonego. W 2012 r. kielecki projekt  „GIS Based City Management” został wyróżniony przez jury konkursu World Smart Cities Awards i znalazł się w gronie finalistów kategorii Project Award podczas jednej z najważniejszych światowych imprez dla inteligentnych miast Smart City EXPO World Congress w Barcelonie. W 2014 r. roku miasto Kielce otrzymało Wyróżnienie Specjalne na Kongresie Regionów „Miasto Szans – Miasto Zrównoważonego Rozwoju” – za holistyczne podejście do zarządzania zrównoważonym rozwojem miasta, natomiast w 2015 r. jury Konkursu Lider Miejskich Innowacji zdecydowało o przyznaniu wyróżnienia dla projektu Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej – narzędzia zintegrowanego zarządzania zadaniami miasta.

Miasto Kielce wytyczyło charakterystyczne podejście do integrowania zarządzania miastem w oparciu o dane GIS, co spotyka się znacznym zainteresowaniem urbanistów oraz specjalistów zajmujących się tematyką smart cities. W 2017 miasto Kielce, jako jedyne polskie miasto, prezentowało swoje rozwiązania podczas Konferencji Komisji Europejskiej w Strasburgu (obok m.in. Hamburga).

W 2017 roku miasto Kielce rozpoczęło prace nad Ramową Strategią Kielce Smart City 2030+. Norma ISO37120 ma być jednym z narzędzi jej monitoringu ale również podnoszenia wiedzy mieszkańców i przedsiębiorców o mieście.

Miasto Kielce uruchomiły dedykowany serwis internetowy na temat normy ISO37120 na platformie www.idea.kielce.eu, w którym m.in. prezentuje wartości wszystkich wskaźników. Dane można również analizować w porównaniu z innymi miastami na świecie na portalu http://open.dataforcities.org/.

Dlaczego miasto Kielce zdecydowało się certyfikować w zakresie ISO37120? Jakie korzyści odniosło?  Jak idea miasta inteligentnego wdrażana jest w Kielcach? O tym wszystkim rozmawiałem z Prezydentem Miasta Kielce Wojciechem Lubawskim. Zapraszam na blog już w środę 31 stycznia.