W dniach 8-9 listopada w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbędzie się jedno z najważniejszych tegorocznych wydarzeń dotyczących inteligentnych i zrównoważonych miast – międzynarodowa konferencja „Innowacyjne eco-miasto: zdrowe środowisko, zdrowi ludzie”.

Konferencja organizowana jest przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Eco-Miasto, Ambasadę Republiki Francji oraz Miasto Stołeczne Warszawa.

FORMUŁA WYDARZENIA

Konferencja INNOWACYJNE ECO-MIASTO zaplanowana jest jako międzynarodowe, dwudniowe spotkanie ekspertów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i innowacyjnych technologii, przedstawicieli organów administracji centralnej oraz agend międzynarodowych, przedstawicieli miast z Polski i zagranicy, przedstawicieli biznesu oraz organizacji pozarządowych i otoczenia biznesu.

Celem konferencji jest umożliwienie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz promocja zrównoważonego rozwoju polskich miast i związków gminnych oraz przyjaznych środowisku innowacyjnych rozwiązań stosowanych w miejskiej infrastrukturze.

Wydarzenie łączy w sobie trzy formuły:

Konferencyjną, obejmującą wystąpienia i dyskusje ekspertów oraz pytania i komentarze do wypowiedzi ekspertów przedstawione przez uczestników,

Case studies, w której zaproszeni przedstawiciele większych i mniejszych miast regionu paneuropejskiego będa moderować spotkania w mniejszych grupach osób zainteresowanych osiągnięciami miast we wdrażaniu polityki zrównoważonego rozwoju, a zwłaszcza implementacji rozwiązań prośrodowiskowych,

Wystawową, w trakcie której Organizatorzy i Partnerzy Konferencji zaprezentują materiały nawiązujące do idei innowacyjnych miast.

[AKTUALIZACJA] SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI DOSTĘPNY JEST NA: http://gridw.pl/innowacyjneecomiasto/agenda

PROGRAM RAMOWY KONFERENCJI

8 LISTOPADA 2017

10:30 Otwarcie konferencji
10:45 13:15   Sesja otwierająca “INNOWACYJNE ECO-MIASTO: zdrowe środowisko, zdrowi mieszkańcy”   
13:15 14:30   ECO-MIASTO – ceremonia wręczenia nagród miastom najlepiej realizującym politykę zrównoważonego rozwoju
14:30 15:30 Lunch
15:30 17:00   MIASTO A ZMIANY KLIMATU (sesja plenarna A)
Należy zwrócić uwagę na rolę przewidywania niekorzystnych skutków zmian klimatu oraz podejmowania stosownych działań celem zapobieżenia lub zminimalizowania szkód na obszarach miejskich. W trakcie dyskusji omówione zostaną: ocena wrażliwości, odporność na zmiany klimatyczne, zarządzanie ryzykiem i społeczny wymiar adaptacji do zmian klimatycznych. Dla miast szczególne zagrożenie stanowią zjawiska i procesy wynikające ze zmian: warunków termicznych w obszarach zurbanizowanych, występowania zjawisk ekstremalnych, w szczególności deszczy nawalnych powodujących lokalne podtopienia i zaburzenia funkcjonowania infrastruktury oraz występowania suszy i wynikających z niej deficytów wody. Do zagrożeń charakterystycznych dla obszarów miejskich należą również zaburzenia cyrkulacji powietrza wzmagane poprzez jego zanieczyszczenie.

Uczestnicy sesji plenarnej reprezentować będą:

 • Paris Climate Agency
 • Instytut Ochrony Środowiska (tbc)
 • Kopenhaga (tbc)
 • M. St. Warszawa
  A1 Jakość powietrza
 Zanieczyszczenie powietrza jest nadal numerem jeden ze środowiskowych przyczyn przedwczesnych zgonów w Unii Europejskiej: z powodu niskiej jakości powietrza co roku ponad 400 000 obywateli Unii Europejskiej umiera przedwcześnie. W 23 spośród 28 państw członkowskich wciąż są przekroczone normy jakości powietrza. Czy kampanie prowadzone przez Miasta przynoszą oczekiwane rezultaty? Co zrobić, żeby zmienić świadomość społeczeństwa?

Wiedzą i doświadczeniami podzielą się:

 • Wrocław (tbc)
 • Krakowski Alarm Smogowy
 • Światowa Organizacja Zdrowia
 • Paris Agency for Air quality
  A2 Miejska wyspa ciepła i zielone dachy
Dominujące w miastach asfalt i beton latem za dnia mocno się nagrzewają, a w nocy całe ciepło przekazują otoczeniu. W konsekwencji w centrach miast temperatura powietrza jest wyższa niż na obrzeżach Miasta. Jak sobie radzic z tym zjawiskiem? Czym są Nature-Based Solutions? I jak miejska wyspa ciepła wpływa na nasze zdrowie?
Zwiększanie efektywności energetycznej poprzez zmianę zachowań mieszkańców (projekt Step by step).Wiedzą i doświadczeniami podzielą się:

 • Katowice (tbc)
 • Wrocławski Uniwersytet Przyrodniczy
 • Bolonia (tbc)
  A3 Zielona i błękitna infrastruktura
Najważniejszą zaletą zielonej i błękitnej infrastruktury jest to, że jedna inwestycja może jednocześnie spełniać wiele funkcji i przynosić wiele korzyści w tym: społecznych, zdrowotnych, ekonomicznych i związanych z ochroną środowiska. Co zrobić, żeby Miasta coraz chętniej inwestowały w takie rozwiązania?

Wiedzą i doświadczeniami podzielą się:

 • Cascais
 • Radom
 • Łódź
  A4 Zagospodarowanie wody opadowej i zarządzanie kryzysowe
Coraz częściej mamy do czynienia z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Największe kataklizmy w naszych miastach powodują gwałtowne ulewy. Co robić, żeby nasze ulice nie zamieniały się w rzeki? Jakie rozwiązania wdrożone w mieście mogą zapobiec lub znacząco ograniczyć ryzyko podtopienia?

Wiedzą i doświadczeniami podzielą się:

 • Edynburg (tbc)
 • Salon-de-Provence
 • Bydgoszcz (tbc)
 • Gdynia (tbc)
17:00 18:30 Networking – cocktail – wystawa

9 LISTOPAD 2017

9:30 11:00   MIASTO A GOSPODARKA ZASOBAMI (sesja plenarna B)
Efektywne gospodarowanie zasobami pozwala zmienić dominującą tendencję uzależnienia rozwoju gospodarczego miast od zużycia zasobów poprzez zmianę sposobu, w jaki produkujemy i konsumujemy towary, a także realizujemy usługi. Efektywne wykorzystanie zasobów, szczególnie wody, energii, odpadów ale również terenu, jest istotnym elementem budowania miasta przyjaznego środowisku. Przyświecającym nam celem powinna być gospodarka o obiegu zamkniętym, jednak czy miasta są gotowe na takie wyzwanie? Jeśli nie – w jaki sposób mogą się do niego przygotować?

Uczestnicy sesji plenarnej reprezentować będą:

 • Fundację Ellen McArthur
 • Syctom
 • Ljubljanę
 • Ministerstwo Środowiska (tbc)
  B1 Efektywne wykorzystanie wody
Czy zagospodarowanie wody odprowadzanej do oczyszczalni ścieków może przynieść miastu korzyści? Jak zredukować zużycie wody pitnej w mieście? Wstępem do odpowiedzi na te pytania są min.: optymalizacja wykorzystania wody deszczowej, technologie sprzyjające zmniejszeniu zużycia wody przy zachowaniu dotychczasowego standardu usług oraz potencjał energetyczny i użyźniający ścieków.

Wiedzą i doświadczeniami podzielą się:

 • Lublin (tbc)
 • Warszawa
 • NFOŚiGW (Departament Ochrony Wód)
 • Saint-Etienne
  B2 Gospodarka odpadami – Twój odpad, mój surowiec
W ostatnich latach zastanawiamy się przede wszystkim jak powinien wyglądać modelowy system segregacji śmieci, w jaki sposób edukować mieszkańców, aby zadziałał on sprawnie. W roku 2020 r. musimy uzyskać 50 proc. recyklingu, może więc potrzebne są dodatkowe zachęty dla mieszkańców? W jaki sposób zmieniające się prawo gospodarki odpadami może wspierać osiąganie wyznaczonych celów?

Wiedzą i doświadczeniami podzielą się:

 • Bordeaux
 • Poznań (tbc)
 • Gdynia (tbc)
  B3 Zrównoważona konsumpcja – nowe modele biznesowe
W kontekście zrównoważonego rozwoju miast kluczowym jest efektywne zarządzanie przede wszystkim wodą, energią, odpadami i terenem. Dzięki bardziej wydajnemu gospodarowaniu zasobami możliwe jest odwrócenie tendencji, w której to rozwój miast przekłada się na zwiększające się wykorzystanie zasobów i jest od niego uzależniony. Jak mogą funkcjonować nowe modele biznesowe sprzyjające zmianom?
  B4 Finansowanie zrównoważonego rozwoju miast
Miasta będą w przyszłości musiały znaleźć sposób na zwiększenie swojego budżetu oraz dostępności zasobów – tylko dzięki temu możliwe będzie sprostanie zmieniającym się potrzebom rosnącej liczby mieszkańców. Dzięki poszukiwaniu nowych narzędzi finansowych oraz partnerów podmioty zarządzające miastem mogłyby korzystać z rozwiązań dotychczas nieosiągalnych. Podczas tej sesji zostaną omówione metody, które stają się pełnoprawnymi narzędziami finansowymi pozwalającymi na zwiększenie budżetu w obliczu nowych wyzwań. Wiedzą i doświadczeniami podzielą się:

 • European Investment Bank (tbc)
 • Ministerstwo Rozwoju
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Bank Gospodarstwa Krajowego (tbc)
11:00 11:30 Przerwa kawowa
11:30 13:15   ECO-MIASTO PRZYSZŁOŚCI (sesja plenarna C)
W mieście przyszłości zagadnienia ekonomiczne, społeczne i środowiskowe powinny współgrać i wzajemnie się uzupełniać. Sprawne zarządzanie obszarami zurbanizowanymi wymaga kompleksowego podejścia do zrównoważonego rozwoju, uwzględniającego min. bezemisyjny transport, kreowanie zielonych przestrzeni publicznych, efektywne wykorzystanie zasobów i energii czy też procesy rewitalizacji i zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Nowoczesne technologie sprawiają, że niezliczone ilości danych które miasto generuje każdego dnia, wykorzystywać można w procesie doskonalenia systemu zarządzania przy użyciu open data i IoT.

Uczestnicy sesji plenarnej reprezentować będą:

 • Berlin
 • NFOŚiGW
 • Katowice
 • AVERE
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (tbc)
  C1 Rozwiązania inteligentnych miast – inteligentny transport (projekt Sharing Cities)
Nie można wyobrazić sobie nowoczesnej metropolii bez inteligentnego system transportu. Zrównoważony system transportu musi stwarzać warunki dla wygodnego, wydajnego i bezpiecznego przewozu ludzi, co z kolei oznacza wzmocnienie roli transportu publicznego. Jak zachęcić mieszkańców do zmiany przyzwyczajeń transportowych?

Wiedzą i doświadczeniami podzielą się:

 • Mediolan
 • Lizbona
 • Londyn
 • Warszawa
  C2 CLIMATE GROUP: Technologia LED w oświetleniu budynków oraz oświetleniu ulicznym
Szansą na zwiększenie efektywności energetycznej w obszarach zurbanizowanych jest zastosowanie oświetlenia LED w szeroko pojmowanej infrastrukturze i przestrzeni miejskiej. Dzięki tej technologii, zużycie energii elektrycznej można zredukować o 40-70%. Potencjalnymi korzyściami są ponadto: możliwość integracji takiego oświetlenia z rozwiązaniami wykorzystywanymi w smart cities oraz jego możliwy udział w rozwijaniu Internet of Things. Sesja warsztatowa będzie składać się min. z prezentacji doświadczeń miast, które zdecydowały się na przejście na technologię LED oraz sesji pytań i odpowiedzi.
  C3 Rola mieszkańców w budowaniu zrównoważonego miasta
Skuteczne zwiększanie efektywności energetycznej musi iść w parze z włączeniem w działanie lokalnej społeczności. Kluczową rolę w tej kwestii mają do odegrania kampanie społeczne takie jak „Step by step”. W jaki sposób efektywnie zwiększać świadomość mieszkańców miast, tak by zachęcić ich do zmiany swoich przyzwyczajeń?

Wiedzą i doświadczeniami podzielą się:

 • E3D Environnement
 • Warszawa
  C4 Przydatność i wykorzystanie danych w miejskim planowaniu przestrzennym
Skuteczne zarządzanie nowoczesnymi ośrodkami miejskimi może stać się łatwiejsze dzięki dostępowi do dobrej jakości danych. Znajdują one bowiem szerokie zastosowanie w planowaniu miejskim uwzględniającym zasady zrównoważonego rozwoju np. w projektowaniu przestrzeni publicznej i terenów zielonych. W jaki sposób możemy sprzyjać rozpowszechnianiu otwartego dostępu do informacji w Polsce?

Wiedzą i doświadczeniami podzielą się:

 • Amsterdam
 • Bordeaux
 • Warszawa (tbc)
13:15 13:30 Podsumowanie i zamknięcie konferencji
13:30 14.30 Lunch i networking

 

Jest mi niezmiernie miło, że podczas sesji „C4 Przydatność i wykorzystanie danych w miejskim planowaniu przestrzennym”  będę mógł przedstawić temat dotyczący zarządzania zrównoważonym miastem inteligentnym. Więcej szczegółów już niebawem.

REJESTRACJA

Udział w konferencji jest bezpłatny. Wymagana jest rejestracja z wykorzystaniem formularza online.

KONKURS ECO-MIASTO – konkurs dla miast i gmin

Konkurs ECO-MIASTO ma na celu nagrodzenie najbardziej zaangażowanych środowiskowo polskich miast. Do udziału zaproszone są wszystkie polskie miasta i związki gminne, niezależnie od ich rozmiaru.

Oprócz konkursu dla miast, częścią programu ECO-MIASTO jest projekt edukacyjny dla szkół „Zakręceni w przestrzeni”, organizowany przez Wspólnie – Fundację LafargeHolcim.

Organizatorami projektu ECO-MIASTO są Ambasada Francji w Polsce oraz Centrum UNEP/GRID-Warszawa. ECO-MIASTO jest realizowane we współpracy z RENAULT Polska, SAUR Polska, Saint-Gobain, SUEZ Polska, ENGIE oraz Grupą EDF reprezentowaną przez EDF Polska, DK Energy i TIRU, a także Wspólnie – Fundacją LafargeHolcim.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Konkursu ECO-MIASTO

Konferencja jest inicjatywą wspierająca wdrażanie celów zrównoważonego rozwoju, o których pisałem tutaj.

Organizatorzy:

Patroni Projektu Ec0-miasto

Partnerzy główni projektu

Partnerzy projektu